STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WARSZTATY STRATEGICZNE

Projekt Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy (…) wkracza z wolna w fazę pierwszych podsumowań i konkluzji. 22 października w Gorlicach oraz 23 października w Zawierciu miały miejsce warsztaty poświęcone prezentacji modeli formalno-organizacyjnych usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinach: transportu, oświaty i zdrowia.


Zaprezentowane modele mają skłonić samorządy z obu powiatów tj. gorlickiego i zawierciańskiego do zacieśnienia współpracy wewnątrz swoich obszarów funkcjonalnych w zakresie usług publicznych z dziedziny oświaty, transportu i ochrony oraz profilaktyki zdrowotnej, tak aby poprawiać zarówno ich jakość, jak i dostępność dla mieszkańców, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania środków przeznaczanych na zadania związane z ich świadczeniem. W czasie spotkań pokazano wiele konkretnych przykładów, w których poszczególne samorządy mogą i powinny współdziałać ze sobą.

I tak w obszarze transportu szczególną uwagę zwrócono na kwestie współdziałania samorządów w zakresie funkcjonowania infrastruktury drogowej, pokazano jak współpraca różnych instytucji przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także jak poprawiać jakość i dostępność transportu publicznego poprzez współdziałanie i współpracę różnych instytucji – publicznych i niepublicznych na terenie kilku gmin.

W zakresie oświaty wiele miejsca poświecono sposobom usprawnienia i podniesienia jakości edukacji w każdym z obszarów funkcjonalnych, w tym doskonaleniu nauczycieli, lepszemu wyposażeniu szkół, wsparciu dla uczniów, w tym wyrównywaniu szans uczniów słabszych oraz objęcia szczególną opieką uczniów uzdolnionych. Wiele miejsca poświęcono też wspólnej realizacji programów z zakresu kształcenia ustawicznego i dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, w tym tworzeniu gminnych centrów edukacyjnych, a także organizacji szkół i placówek, w tym standardom zatrudnienia.

W warsztatach dotyczących opieki i profilaktyki zdrowotnej dyskutowano m.in. o wspieraniu właścicielskim samorządów gminnych na rzecz samorządu powiatowego w zakresie prowadzenia szpitala powiatowego, a także wsparcia finansowego gmin na rzecz realizacji zadań prowadzonych przez szpital. Sporo uwagi poświęcono także wsparciu organizacyjnemu podmiotów leczniczych poprzez łącznie samorządowych podmiotów gminnych z powiatowymi w jeden podmiot leczniczy. Wśród pomysłów na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług medycznych znalazły się też takie jak: stworzenie międzysamorządowych sieci koordynowanej opieki zdrowotnej, współpraca w zakresie realizacji wspólnych programów profilaktyki zdrowotnej, wspólnych programów promocji zdrowia czy w zakresie realizacji wspólnych programów edukacji prozdrowotnej. Dyskutowano także o możliwościach stworzenia jednej przychodni w sposób specjalny dedykowanej osobom niepełnosprawnym poprzez specjalistyczne przygotowanie personelu takiej placówki, a także nad możliwościami stworzenia powiatowego portalu poświęconego ochronie zdrowia. Nie pominięto też kwestii związanych z możliwością stworzenia konsorcjum zdrowia publicznego dla powiatu czy też wydawałoby się tak oczywistej kwestii, a ciągle jeszcze słabo realizowanej, jak szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych z zakresu jakości obsługi pacjenta.

Ostatnim etapem projektu, który jeszcze przed samorządami uczestniczącymi w projekcie, to opracowanie Planów wdrożenia zaprezentowanych już modeli, tak aby każdy z samorządów otrzymał swój komplet dokumentów planistycznych, które będą swoistą „mapą drogową” wdrożenia opracowanego modelu w dziedzinie transportu, oświaty i zdrowia. Najbliższy miesiąc to właśnie czas tworzenia tych dokumentów. W konsekwencji opracowany Plan powinien stać się długofalową strategią usprawnienia usług publicznych w danym obszarze tematycznym w perspektywie najbliższych lat, której efektem winno być podniesienie jakości usług świadczonych przez poszczególne samorządy, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów świadczenia tych usług.

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014