STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
ETAPY PROJEKTU
Pierwszy etap

Polegać będzie na przeprowadzeniu zintegrowanej (tj. powiatowo-gminnej) diagnozy stanu zaspokojenia lokalnych potrzeb społecznych w zakresie trzech sektorów usług objętych projektem. Na analizę składać się będzie zarówno punkt widzenia usługobiorców (mieszkańcy), jak i usługodawców (administracja).
Przeprowadzone zostaną badania opinii mieszkańców na obszarze objętym projektem i wykonane zostaną analizy organizacyjno- funkcjonalne form i sposobów świadczenia usług przez administrację samorządową. (PRODUKT: RAPORTY)


Drugi etap

W tym etapie wykorzystane zostaną metody benchmarkingu i benchlearningu do samodoskonalenia zarządzania usługami publicznymi. Utworzone zostaną trzy dziedzinowe Grupy Wymiany Doświadczeń, które spotykać się będą co kwartał.


Trzeci i czwarty etap

Opracowany zostanie model formalno-organizacyjny usprawniania świadczenia usług publicznych w danej dziedzinie,
a także - dla obu obszarów - zintegrowane plany (strategie, polityki) dla gmin i powiatu w 3 dziedzinach (oświata, zdrowie, drogi).
Jednym z działań w tych etapach będzie także wdrożenie platformy elektronicznej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014