STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
MODELE

Związek Powiatów Polskich rozstrzygnął postępowania przetargowe na wybór firm opracowujących modele formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinach transportu, oświaty i zdrowia, a także konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu w ramach projektu Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy – integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczeń lokalnych usług publicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


W pierwszym kroku powstaną modele formalno-organizacyjne – po dwa dla każdego z obszarów tematycznych (odrębnie dla każdego z obszarów funkcjonalnych – tu: powiatów, biorących udział w projekcie), a następnie rozpocznie się proces konsultacji wewnątrzsamorządowych, którego celem będzie opracowanie Planów wdrożenia tych modeli. Docelowo każdy z obszarów funkcjonalnych (gorlicki i zawierciański) otrzyma swój komplet dokumentów planistycznych, które będą swoistą mapą drogową wdrożenia opracowanego modelu w dziedzinach transportu, oświaty i zdrowia. W konsekwencji opracowany Plan powinien stać się długofalową strategią usprawnienia usług publicznych w danym obszarze tematycznym w perspektywie najbliższych lat, której efektem winno być podniesienie jakości usług świadczonych przez poszczególne samorządy, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów świadczenia tych usług.


Proces konsultacji otwierać będą warsztaty strategiczne, na które zaproszone zostanie szerokie grono osób i instytucji zainteresowanych pracą nad wdrożeniem modelu. Poza zainteresowanymi samorządami i osobami do tej pory zaangażowanymi w prace projektowe (w tym uczestnikami Grup Wymiany Doświadczeń) do udziału w warsztatach zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i inni lokalni liderzy, zainteresowani usprawnieniem świadczenia usług publicznych na swoim terenie. Warsztaty odbywać się będą w październiku w poszczególnych starostwach powiatowych zaangażowanych w realizację projektu.


W dniach 11 – 12 września w trakcie trwania IV Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy odbyły się – z przedstawicielami wyłonionych firm – pierwsze konsultacje dotyczące opracowania i wdrożenia modeli. Także w tych dniach zespół projektowy prowadził z wyłonionymi wykonawcami intensywne konsultacje mające na celu wypracowanie jednolitych ram modelu i uzyskanie pełnej spójności metodologicznej powstających opracowań w poszczególnych obszarach tematycznych.


Wszystkie opisane powyżej opracowania powinny powstać do końca listopada i wtedy zostaną przekazane zainteresowanym samorządom oraz upublicznione jako jedno z innowacyjnych narzędzi zarządzania usługami publicznymi na obszarze funkcjonalnym.Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014